วันนี้ได้อ่านบทความเกี่ยวกับ ศาสนายูดาย,จูดาห์ ผู้ที่นับถือศาสนานี้เรียกว่าชาวยิว มีมามากกว่าแปดพันปี หรือก่อนคริสตกาลนั่นหมายถึงก่อนพระเยซูจะประสูติกาล ได้สอดคล้องกันกับพระคัมภีร์เดิมในหลายๆเรื่อง คงต้องไปศึกษากันเอาเองแต่มีบทที่พูดถึงว่า ท่าน เยซูกษัตริย์ของชาวยิว และสมัยนั้นก็ไม่มีคริสเตียนที่แตกนิกายออกไปมากมาย และในพระคัมภีร์เก่าก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตกาลที่เกิดขึ้นในยุดก่อนคริสตศักราช ซึ่งพิสูจน์ได้และสอดคล้องกันกับข้อมูลในประวัติศาตร์เช่น กำแพงเมืองเจริโคที่ถูกขุดพบ หรือ บันทึกในกระดาษพาพิรุสของอียิปต์โบราณหรือไอยคุปต์ เพิ่งจะมีหลังจากพระเยซูประสูติ แต่เรื่องราวของพระเจ้าองค์เดียวนั้นมีมาร่วมหมื่นปีแล้ว และก็เป็นชาวยิวที่พูดถึงและยังคงนับถือ ทำ ให้เกิดความไม่เข้าใจว่า พระเจ้าของคริสต์ นั้นเป็นองค์เดียวกับชาวยิวหรือไม่ คือตอนนี้ไม่สามารถตัดสินใจเข้าร่วมชุมชนได้เนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจหลายได้แก่ เช่น พระแม่มารี ท่านมีความสำคัญแตกต่างกันระหว่างคาทอลิกกับโปแตสแตนท์ อีกทั้งยังมีบาทหลวง และแม่ชีอีก แต่ไม่สนิทใจกับชุมชน คิดว่ายิวเป็นชุมชนที่เก่าแก่และพระคัมภีร์เก่าของคริสต์ก็มีหลายบทที่สอด คล้องกัน

เท่าที่ทราบมาก็คือ พระเจ้าของชาวยิวกับคริสต์เป็นองค์เดียวกัน(พระคัมภีร์ยิวจะสอดคล้องกับพระ คัมภีร์เก่าของคริสเตียน แต่ชาวยิวไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ เป็นเพียงผู้ส่งสาร เท่านั้น หลังจากพระเยซูประสูติ และเมื่อสิ้นพระชนม์ลงบนไม้กางเขน ม่านในวิหารของชาวยิวได้ขาดออก นั่นหมายถึงการเร่มต้นใหม่ที่มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยตรง ด้วยทั้งๆที่เชื่อว่าองค์เยซูเป็นพระเจ้า เชื่อและรักพระเจ้าองค์เดียวมาสิบห้าปีแล้ว แต่ก็ขาดโบสถ์มาหลายปีแล้วเช่นกัน แต่ก็ยังมั่นคงกับพระเจ้า ไม่ต้องผ่านนักบวชหรือแรบไบในศาสนาของยิวอีกต่อไป ก่อให้เกิดกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านั่นคือคริสเตียนและเป็นจุด เริ่มของพันธสัญญาใหม่และคริสตศักราช ใครคิดอย่างไร และหรือมีความรู้ความเห็นอย่างไรช่วยไขความกระจ่างด้วย

, , ,
Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.